واقعا هر بار که من حرف میزنم فکر میکنن دستشون میندازم؟ :/