عرفان برگشت
صحیح و سالم. امروز صبح همراه ما امتحان داده بود
ظهر هم توی اتاق بجه ها دیدمش. 
خدا رو صدهزار مرتبه شکر که سالمه. میگه. میخنده. ...