دیشب با یکی از اینستاگرامرها صحبت میکردم. این حرف رو بهم زد (ترجمه): من معتقدم وقتی شما یه سری اهداف داری که نیازی برای دست پیدا کردن بهشون سخت کار کنی، باید از زندگیت لذت ببری .. من بین "1 سال زحمت ولی محروم شدن از یکی سری تفریحات" و "2 3 سار کار با فشار نه چندان زیاد و داشتن تفریحات" مسلما دومی رو انتخاب می کنم.

یاد این دو تا عبارت توی انگلیسی افتادم:
Work to live
یعنی کار می کنی تا از طریق پولش بتونی زندگی کنی (زندگی توی اولویت هستش برات)

Live to work
یعنی زندگیت فدای کارت هست و به خاطر شغلت زنده ای (به عبارتی شغلت توی اولویت هست)


به خودم که نگاه می کن میبینم همیشه زندگیم رو فدای درسو کار (ی که هیچچ ضمانتی براش وجود نداره) کردم. با وجود اینکه میدونم مارم درست نیست و ممکنه فردا حسرت این روزهام رو بخورم همچنان دارم با همین فرمون پیش میرم. 

شما وضعیت زندگی تون چجوریه؟