حال خوب یعنی عد از دو هفته جون کندن بالاخره پروژه ت رو هر جوری هست بفرستی بره.
تا غروب بخوابی. بعدش هم بزنی بیرون از خوابگاه.
حال خوب یعنی وقتی سوار تاکسی میشی یه نفر اسمت رو صدا بزنه و دستش رو به سمتت دراز کنه. توی تاریکی بشناسیش و صدات بلرزه
حال خوب یعنی استاد کرایه تو رو هم حساب کنه .. یعنی موقع راه رفتم کنارش پاهات بلرزه.

دلمون برات تنگ میشه استاد عزیز. کاش امسال هم داشتیم تو رو