در کوچکی این دنیا همین بس که گویا یک هم دانشگاهی ما رو یافته 
هم دانشگاهی سلااااام