عطف به پیام خانم دکتر آبانا
به یک آغوش جهت گریستن نیازمندیم