:/

بعضیام هستن که خوب بلدن خودشون رو بزنن به اون راه