ببخشید که ناامیدتون کنم. 
هنوز زنده ام (اما همه کابوس هام شبیه به واقعیت بودن)