منوی اصلی
گاه نوشته هاى یک دانشجوى زبان
معلوم الحال

 صفحه ویژه دانشجویان رشته زبان انگلیسی 

[ این صفحه به صورت آزمایشی ایجاد شده است و محتوای آن بروز رسانی خواهد شد ]
گرایش های مقطع کارشناسی زبان انگلیسی:

1.       ادبیات انگلیسی: (چارت آموزشی)

2.       آموزشی زبان انگلیسی: (چارت آموزشی)

3.       آموزش زبان انگلیسی (ویژه مراکز تربیت معلم): (چارت آموزشی)

4.       مترجمی زبان انگلیسی: (چارت آموزشی)

5.       زبانشناسی:(چارت آموزشی)


مواد آموزشی مرتبط با دروس سرفصل های آموزشی وزارت علوم:

- سیری بر تاریخ ادبیات انگلیسی 1 و 2 (ادبیات انگلیسی):

The Norton anthology of English Literature - M. H. Abrams :   Vol. 1  ,  Vol. 2

A brief history of English literature - J. Peck & M. Coyle

The Oxford companion to English literature - 6th ed. - Margaret Drabble

A short history of English literature (2nd ed.) - Harry Blamires

Macmillan history of literature: 19th century English literature - Margaret Stonyk

A history of Victorian literature - James Eli Adams

Encyclopedia of Medieval literature - Jay Ruud

- اساطیر یونان و روم (ادبیات انگلیسی):

Mythology - Edith Hamilton 

Encyclopedia of World mythology 

- کلیات زبانشناسی 1 و 2 (ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی):

  The study of language. 4th ed. - George Yule 

(دانشجویان رشته های آموزش و مترجمی زبان انگلیسی برای دسترسی به سایر منابع این درس می توانند به بخش   Linguistics   صفحه «آموزش زبان انگلیسی» مراجعه کنند.)

- فنون و صناعات ادبی (ادبیات انگلیسی): 

Glossary of literary terms - 9th ed. - M. H. Abrams & G. Harpham

- نگارش پیشرفته (ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی): 

 Great writing 2; Great paragraphs 2 - 3rd ed. - K. Folse, A. Muchmore-Vokoun, & E. V. Solomon

- ترجمه متون اسلامی 1 و 2 (ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی):

the Koran interpreted - A. J. Arberry

Nahjul-Balagha - (Imam Ali ibn Abu Talib, with commentary by Martyr Ayatollah Murtada Mutahhari) edited by Yasin T. Al-Jiboury

- آواشناسی (ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی): 

A course in phonetics (6th ed.) - P. Ladefog & K. Johnson

- شعر انگلیسی (ادبیات انگلیسی): 

The poetry handbook of Oxford (2nd ed.) - John Lennard

- ادبیات آمریکا (ادبیات انگلیسی): 

An outline of American literature - Peter B. High

Contemporary American literature (1945 - present) - Erik V. R. Rangno

American literature - Francis E. Skipp

- روش تدریس زبان انگلیسی (آموزش زبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی): 

Techniques and principles in language teaching (3rd. ed.) - D. Larsen-Freeman & M. Anderson

- روش تدریس مهارت های زبان (آموزش زبان انگلیسی): 

(عنوان منبع آموزشی)

- آزمون سازی (ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی): 

Testing language skills: From theory to practice - H. Farhady, A. Ja'farpur, & P. Birjandi

Language assessment: Principles and classroom practice - H. D. Brown

Language testing - T. McNamara

(عنوان منبع آموزشی)

(عنوان منبع آموزشی)

- نام درس (گرایش): (عنوان منبع آموزشی)گرایش های مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی:

1.       ادبیات انگلیسی

منابع پیشنهادی مطالعاتی برای آزمون ورودی مقطع ارشد:


2.       آموزش زبان انگلیسی

منابع پیشنهادی مطالعاتی برای آزمون ورودی مقطع ارشد:


3.       مترجمی زبان انگلیسی

منابع پیشنهادی مطالعاتی برای آزمون ورودی مقطع ارشد:


4.       زبانشناسی (همگانی، آزفا، رایانشی، واژه گزینی و اصطلاح شناسی)

منابع پیشنهادی مطالعاتی برای آزمون ورودی مقطع ارشد:


** زبان عمومی:

  Grammar  

  English grammar digest - Aronson

Understanding and using English grammar - Schrampfer Azar

How to prepare for the TOEFL - Sharpe

(TOEFL preparation, grammar section (Longman

Practical English usage by Michael Swan

(Grammar flash (Barrons
Modern English

  Vocabulary  

  1100Words you need to know - Bromberg and Gordon

 Vocabulary for the college-bound students - Levine and Levine and Levine

Vocabulary for the high school students - Levine and Levine and Levine

  Essential words for the GRE - Geer

  504Absolutely essential words

(Key words for fluency (upper intermediate

 Phrasal verbs in use

 Collocations in use

 Idioms in use

  601Words you need to know

  501

Word power made easy

  Essential words for TOEFL


  Reading  

(TOEFL preparation,reading section (Longman

(Reading flash (Barrons

(Focus on IELTS (Longman   هماهنگی و تهیه محتوا: فیلیپورمیرزا کوچک زاده

Daneshjoyezaban@gmail.com