تبلیغات
گاه نوشته هاى یک دانشجوى زبان - الفبای زندگی
منوی اصلی
گاه نوشته هاى یک دانشجوى زبان
معلوم الحال
  

Alphabet of Happiness
(by Safar  (Italian Psychologist

 

 

 

A

ACCEPT

Accept others for who they are and for the choices they’ve made even if you have difficulty understanding their beliefs, motives, or actions.

پذیرا باشید

دیگران را همان گونه که هستند بپذیرید، حتی اگر برایتان مشکل باشد که عقاید، رفتارها و نظرات آن ها را درک کنید.

B

BREAK AWAY

Break away from everything that stands in the way of what you hope to accomplish with your life.

خودتان را جدا سازید

خود را از تمام چیزهایی که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شود جدا سازید.

C

CREATE

Create a family of friends whom you can share your hopes, dreams, sorrows, and happiness with.

خلق کنید

خانواده ای از دوستان و آشنایانتان تشکیل دهید و با آن ها امیدها، آرزوها، ناراحتی ها و شادی هایتان را شریک شوید.

D

DECIDE

Decide that you’ll be successful and happy come what may, and good things will find you. The roadblocks are only minor obstacles along the way.

تصمیم بگیرید

تصمیم بگیرید در زندگی موفق باشید در آن صورت شادی راهش را به طرف شما پیدا می کند و اتفاقات خوش آیند و دلپذیری برای شما رخ خواهد داد.

E

EXPLORE

Explore and experiment. The world has much to offer, and you have much to give. And every time you try something new, you’ll learn more about yourself.

کاوشگر باشید

جست و جو و آزمایش کنید. دنیا چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد و شما هم قادرید چیزهای زیادی را ارئه دهید. هر زمان که کار جدیدی را آزمایش می کنید خودتان را بیشتر می شناسید.

F

FORGIVE

Forgive and forget. Grudges only weigh you down and inspire unhappiness and grief. Soar above it, and remember that everyone makes mistakes.

ببخشید

ببخشید و فراموش کنید. کینه فقط بارتان را سنگین تر می کند و الهام بخش ناخوش آیندی است. از بالا به موضوع نگاه کنید و به خاطر داشته باشید که هر کسی امکان دارد اشتباه کند.

G

GROW

Leave the childhood monsters behind. They can no longer hurt you or stand in your way.

رشد کنید

عادات و احساسات نادرست خود را ترک کنید تا نتوانند مانع و سد راه شما برای رسیدن به اهدافتان شوند.

H

HOPE

Hope for the best and never forget that anything is possible as long as you remain dedicated to the task.

امیدوار باشید

به بهترین چیزها امید داشته باشید و هرگز فراموش نکنید که هر چیزی امکان پذیر است، البته اگر در کارهایتان پشت کار داشته باشید و از خدا کمک بخواهید.

I

IGNORE

Ignore the negative voice inside your head. Focus instead on your goals and remember your accomplishments. Your past success is only a small inkling of what the future holds.

نادیده بگیرید

امواج منفی را نادیده بگیرید. روی اهدافتان تمرکز کنید و موفقیت های گذشته را بخاطر بسپارید. پیروزی های گذشته نشانه و رابطی برای موفقیت های آینده خواهد بود.

J

JOURNEY

Journey to new worlds, new possibilities, by remaining open minded. Try to learn something new every day, an you’ll grow.

سفر کنید

به جاهای جدید سر بزنید و با فکر روشن ، امکانات جدید را آزمایش کنید. سعی کنید هر روز چیزهای جدیدی را بیاموزید، بدین صورت رشد خواهید کرد و احساس زنده بودن می کنید.

K

KNOW

Know that no matter how bad things seem, they’ll always get better. The warmth of spring always follows the harshest winter.

بدانید

بدانید که هر مسئله ای هر چقدر هم که سخت و دشوار باشد در نهایت حل خواهد شد. همان طور که گرمای مطبوع و دلپذیر بهار پس از سرمای طاقت فرسای زمستان می آید.

L

LOVE

Let love fill your heart instead of hate. When hate is in your heart, there’s room for nothing else, but when love is in your heart, there’s room for endless happiness.

دوست بدارید

اجازه دهید که عشق به حای نفرت، قلبتان را پر کند. زمانی که نفرت در قلب شما ساکن است هیچ فضای خالی برای عشق وجود ندارد، اما موقعی که عشق در قلبتان ساکن است، تمام خوشبختی و شادی در وجودتان قرار دارد.

M

MANAGE

Manage your time and your expenses wisely, and you’ll suffer less stress and worry. Then you’ll be able to focus on the important things in life.

مدیر باشید

بر زمان مدیریت داشته باشید، تا استرس و نگرانی کمتری شما را رنج دهد. استفاده درست از زمان باعث می شود که روی موضوعات مهم بهتر تمرکز کنید.

N

NOTICE

Never ignore the poor, infirm, helpless, weak, or suffering. Offer your assistance when possible, and always your kindness and understanding.

توجه کنید

هرگز افراد فقیر، ناامید، رنج کشیده و ضعیف را نادیده نگیرید و هر نوع کمکی را که قادرید به این افراد ارائه دهید ازآنان دریغ نکنید.

O

OPEN

Open your eyes and take in all the beauty around you. Even during the worst of times, there’s still much to be thankful for.

باز کنید

چشم هایتان را باز کنید و به تمام زیبایی هایی که در اطرافتان وجود دارد نگاه کنید، حتی در سخت ترین و بدترین شرایط، چیزهای زیادی برای سپاس گذاری وجود دارد.

P

PLAY

Never forget to have fun along the way. Success means nothing without happiness.

بازی و تفریح کنید

فراموش نکنید که در زندگی تان تفریح و سرگرمی داشته باشید. بدانید که موفقیت بدون شادی و لذت های مشروع، مفهومی ندارد.

Q

QUESTION

Ask many questions, because you’re here to learn.

سؤال بپرسید

چیزهایی را که نمی دانید بپرسید، زیرا که شما برای یاد گرفتن به این کره خاکی آمده اید.

R

RELAX

Refuse to let worry and stress rule your life, and remember that things always have a way of working out in the end.

آرامش داشته باشید

اجازه ندهید که نگرانی و استرس بر زندگی شما حاکم شود و به یاد داشته باشید که همه چیز در نهایت درست خواهد شد.

S

SHARE

Share your talent, skills, knowledge, and time with others. Everything that you invest in others will return to you many times over.

سهیم شوید

استعدادها، مهارت ها، دانش و توانایی هایتان را با دیگران تقسیم کنید، زیرا هزاران برابر آن به سمت خودتان بر می گردد.

T

TRY

Even when your dreams seem impossible to reach, try anyway. You’ll be amazed by what you can accomplish.

تلاش کنید

حتی زمانی که رؤیاهایتان غیرممکن به نظر می رسند تلاشتان را بکنید. با تلاش و مشارکت در انجام کارها ماهر و خبره می شوید.

U

USE

Use your gifts to your best ability. Talent that’s wasted has no value. Talent that’s used bill bring unexpected rewards.

استفاده کنید

از استعدادها و توانایی هایتان به عنوان بهترین هدیه استفاده کنید. استعدادهایی که تلف شوند، ارزشی ندارند. استفاده صحیح از استعدادها و توانایی هایتان برای شما پاداش های غیر منتظره ای به دنبال دارد.

V

VALUE

Value the friends and family members who’ve supported and encouraged you, and be there for them as well.

احترام بگذارید

برای دوستان و اقوامی که شما را حمایت و تشویق کرده اند، ارزش قائل شوید و هر کاری که از دستتان بر می آید برای آن ها انجام دهید.

W

WORK

Work hard every day to be the best person you can be, but never feel guilty if you fall short of your goals. Every sunrise offers a second chance.

خواستن

خواسته های خود را به کائنات بیان نمایید و منتظر وقوع آن ها در زمان مناسب باشید.

X

X-RAY

Look deep inside the hearts of those around you and you’ll see the goodness and beauty within.

اشعه ایکس

با دقت و شبیه اشعه ایکس به قلب های انسان های اطراف خود بنگرید در نتیجه شما زیبایی و خوبی را در قلب آن ها خواهید دید.

Y

YIELD

Yield to commitment. If you stay on track and remain dedicated, you’ll find success at the end of the road.

اجازه دهید

اجازه دهید که صداقت و درست کاری وارد زندگی تان شود. اگر شما در راه درستی حرکت کنید، در انتها خوشبختی را خواهید یافت.

Z

ZOOM

Zoom to a happy place when bad memories or sorrow rears its ugly head. Let nothing interfere with your goals. Instead, focus on your abilities, your dreams, and a brighter tomorrow.

تمرکز کنید

زمانی که خاطرات تلخ ذهنتان را پر کرده است، به جاهای شاد بروید.